O firmie

Firma HESerwis świadczy kompleksowe usługi w zakresie Hydrauliki,  Elektryki i Gazownictwa. Zespół naszych specjalistów posiada odpowiednie kwalifikację oraz umiejętności aby poradzić sobie z każdą awarią bądź powierzoną nam pracą. Doświadczenie zdobywaliśmy, działając nieprzerwanie od 10 lat na rynku polskim jak również niemieckim.

Bezpłatna wycena, szybki czas realizacji, możliwość płatności kartą. Dla nas najważniejsze jest zadowolenie naszego klienta oraz sprawne wykonanie zadania. Nasza oferta skierowana jest do osób indywidualnych a także firm. Skontaktuj się z nami. Zespół HES Serwis Warszawa.

Swoje usługi świadczymy na terenie całej Warszawy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

hes serwis warszawa

Posiadane uprawnienia

dotyczą m.in. obsługi, remontów, konserwacji oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV lub powyżej; urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; urządzeń elektrotermicznych; zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW; elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym; aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji w wyżej wymienionych urządzeniach i sieciach.

dotyczą m.in.Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym
Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
Urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji

dotyczą m.in Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
Turbiny gazowe
Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji

Certyfikat UDT dla HES-SERWIS-WARSZAWA, zwany certyfikatem F-gazowym lub uprawnieniem F-gazowym.

Pompy ciepła a ustawa F-gazowa
Po pierwsze, pompy ciepła należą do urządzeń podlegających wymaganiom ustawy F-gazowej [1] oraz unijnego Rozporządzenia F-gazowego [2]. Wymienia je wprost art. 4 Rozporządzenia F-gazowego.

Po drugie, oba akty prawne dotyczą pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Należą tu czynniki syntetyczne fluorowane, w tym R410A czy alternatywny R32. Od tych wymogów prawnych są więc wolne pompy ciepła na propan (R290) i na dwutlenek węgla (R744).

Po trzecie, znaczenie am efekt cieplarniany powodowany przez dany czynnik chłodniczy i podatność pompy ciepła na emisję tego czynnika. Dlatego nie mówi się o napełnieniu pompy czynnikiem chłodniczym, a o tonach ekwiwalentu CO2:

„tona(-y) ekwiwalentu CO2” oznacza ilość gazów cieplarnianych, wyrażoną jako iloczyn masy gazów cieplarnianych w tonach metrycznych i ich współczynnika ocieplenia globalnego.
Które urządzenia „podchodzą” pod wymogi prawa F-gazowego?
Rozporządzenie F-gazowe (a tym samym polska ustawa) dotyczy następujących urządzeń:

pompy ciepła, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej;
pompy ciepła hermetycznie zamknięte, zawierające fluorowane gazy cieplarniane w ilościach mniejszych niż 10 ton ekwiwalentu CO2.
Zgodnie z rozporządzeniem F-gazowym „hermetycznie zamknięte urządzenie” oznacza urządzenie, w którym wszystkie części zawierające fluorowany gaz cieplarniany są szczelnie zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody trwałego łączenia, która może obejmować także zabezpieczone zawory lub zabezpieczone wejścia serwisowe, które umożliwiają prawidłową naprawę lub unieszkodliwianie i których zbadany poziom wycieków jest mniejszy niż 3 gramy rocznie przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej jedną czwartą maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.

W praktyce „urządzeniami hermetycznie zamkniętymi” są monoblokowe pompy ciepła. Zawartość fluorowanych gazów cieplarnianych, wyrażona w tonach ekwiwalentu CO2 podana jest na tabliczce znamionowej.

Może to oznaczać, że z dwóch pomp ciepła o takim samym (wyrażonym w jednostkach masy) napełnieniu czynnikiem chłodniczym jedna podlega ustawie F-gazowej i rozporządzeniu F-gazowemu, a druga nie. Inny przypadek – dla pompy ciepła, której czynnik ma wyższe GWP, wymagania mogą być bardziej surowe. Chodzi głównie o większą częstotliwość kontroli szczelności.

Akty prawne
Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2158).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

Pełne uprawnienia na zbiorniki ciśnieniowe i ciśnieniowe niebezpieczne

Uprawnienia na lutowanie twarde

Pełne uprawnienia na transport i obsługę materiałów niebezpiecznych